GKV De Horizon Gramsbergen, gevestigd aan De Anerdijk 6 7783 CM Gramsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gkvdehorizon.nl 
De Anerdijk 6
7783 CM Gramsbergen 

0524-562171

Persoonsgegevens die wij verwerken

GKV De Horizon Gramsbergen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze kerk en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Media
Van activiteiten die in de Horizon plaatsvinden kunnen foto’s en verslagen gepubliceerd worden in ons kerkblad en op media zoals facebook.

Als dit plaatsen een initiatief is vanuit de Horizon zal dit op gepaste wijze gebeuren. Door lid van onze gemeente te zijn geeft u hiervoor toestemming.

Mocht er iets geplaatst worden waar u niet blij mee bent door één van uw broers of zussen dan kunt u dit aangeven aan de beheerder van het account om dit te laten verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GKV De Horizon Gramsbergen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– godsdienst of levensovertuiging 

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. zonder toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via postbus48@gkvdehorizon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 9 lid 2 sub d van de AVG en doen wij voor de volgende doelen:

– Het bijhouden van de ledenadministratie;

– Het versturen van ons kerkblad;

– U te informeren over diverse activiteiten van de kerk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GKV De Horizon Gramsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit kunt u terugvinden in ons beleid achter het sleuteltje op de website van de Horizon.

Delen van persoonsgegevens met derden

GKV De Horizon Gramsbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze verplichting richting uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GKV De Horizon Gramsbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GKV De Horizon Gramsbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GKV De Horizon Gramsbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar postbus48@gkvdehorizon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

GKV De Horizon Gramsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GKV De Horizon Gramsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via postbus48@gkvdehorizon.nl

Door deze verklaring in de gemeentegids brengen wij al onze leden op de hoogte van onze werkwijze en heeft u de mogelijkheid om vanuit hier vragen te kunnen stellen of uw wensen inzake uw gegevens kenbaar te maken.